Предизвикателствата и рисковете в света на родителите

Юри Кацаров

Съвременните родители, нерядко се изправят пред сложни ситуации, които понякога не могат да разрешат само на базата на собствения си житейски опит. А и често той се оказва неприложим. Проблемните и затрудняващите ситуации могат да бъдат много различни . Някои от по-често срещаните са: Обажда се класната на нашето дете и ни казва, че то е ”пропуснало” да влезе в няколко часа или научаваме от някой добронамерен съсед или познат тревожната вест, че нашия наследник е видян да пуши в съмнителна компания „някакви” ( ?! ) цигари. ……….. Изненада!

Мислите на родителя се втурват към вероятни а и недотам вероятни варианти, комбинации, възможни причини, поводи, хипотези, упреци, обвинения и самоообвинения. Някои търсят веднага яснота в директен разговор с младежа.  Други  предпочитат тактически да изчакат, задавайки проучващи въпроси за съответния ден, час, място и компания… Трети се втурват в собствено „мини-разследване”, включвайки учители, съученици и други родители…

Какво може да  ориентира родителите и помогне в подобни случаи?

Има няколко аспекта, които е добре да бъдат премислени в подобни ситуации.

Първо: не бива да се изпада в паника.

Второ: не е препоръчително получаването на информация от детето да се свързва с търсенето на вина, срам, заплаха или насилие ( включително словесно). Голяма част от съвременните деца и особено тези, от големите градове са „тренирани” и могат да понасят високи нива на заплаха, а едно „нашамаросване” не само няма да ги респектира и вкара в „правия път” а по-скоро ще прекъсне комуникацията с тях и може дори да ги озлоби.

Трето: по-добре би било в изяснителния разговор да участват и двамата родители със споделена ангажираност. Погрешно е мисленето таткото да остане за в „краен случай”. Другите варианти могат в значителна степен да отслабят ефективността на родителските послания.

Четвърто: въпросите, които трябва да намерят отговор в обсъждането са:

  1. Случилото се протест срещу нещо ли е? Ако да -срещу какво по-точно?
  2. Детето има ли нужда от помощ и подкрепа в училищната среда (учители, педагог.съветник)?
  3. Постъпката полияна ли е от приятелската среда и в каква степен?
  4. Има ли в достатъчна степен подкрепа от страна на училището?
  5. За какво е било използвано „пропуснатото” учебно време?
  6. Има ли проблем в отношенията ученик-училище или в друга сфера (междуличностна)?

Когато се окаже, че става въпрос за протестно поведение , не бива да се пренебрегва възможността той да е свързан с преживяване на събития и ситуации вътре в семейството. Ако подобна хипотеза се потвърди, препоръчваме незабавна среща със семеен консултант.

Пето: при констатиране на нужда от подкрепа в училище, се налага търсене и намиране на подходящи представители на училищната среда (класен ръководител, учители, педагогически съветник, зам.директор, директор) и договаряне с тях на конкретни времево уточнени съвместни действия и „обратна връзка” през по-кратки интервали от време –  не по-рядко от един път седмично.

Доста често приятелският кръг предлага различни „изкушения” или „спасения” за юношите. Такива случаи могат да изискват координация и комплексни въздействия от различни страни – родители, училище и други институции (Отдел за закрила на детето, Местна комисия за борба с противообществените прояви, Полиция и др).

В случай, че е налице затруднение или конфликт в отношенията ученик-училище или в междуличностната сфера, нещо, което би могло да се изясни в спокоен, открит разговор (без обвинения и нападки) , предлагаме да се потърси професионална психологическа помощ. Същото препоръчваме и при неразрешена криза в отношенията с връстници (болезнена раздяла с приятел/ка, неприемане или отхвърляне от групата, конфликт с родител). Понякога такъв вид вътрешни конфликти и разочарования могат да предизвикат и опит за самоубийство.

Не забравяйте!

„Разследването” или „”силно емоционалното говорене”, в което младият човек изпитва чувства на вина, срам и/или страх, най-често не помагат за изясняване на проблема и не оказват подкрепата.

Разбирането, безусловното положително отношение  и окуражаването са скъпоценностите, от които юношата се нуждае по пътя на своето порастване.

Публикувано в Статии

Повече от статии


Агресията като социален феномен
прочети...


Алкохолът е наркотикът на Българския народ
прочети...


Всички обстоятелства оказват влияние в живота на юношите
прочети...


Емоционално-лабилно личностово разстройство /тип Borderline/
прочети...


Има ли успешно лечение на хероиновата зависимост?
прочети...


Информация от едно училищно изследване
прочети...


Какво представлява страхът
прочети...


Позитивното родителство, тинейджърите и употребата на психоактивни вещества
прочети...


Предизвикателствата и рисковете в света на родителите
прочети...


Психологичен модел на зависимостта
прочети...


Рискови и защитни фактори за употреба на дрога
прочети...


У нас липсва разбиране към зависимостите
прочети...


Употребата на наркотици – симптом или болест
прочети...


Фрагменти от живота на един зависим
прочети...