Рискови и защитни фактори за употреба на дрога

ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

Какво са рискови и защитни фактори за употреба на дрога?

 

     Факторите, свързвани с голям потенциал за употреба на дрога са наричани „рискови”, докато тези, свързвани с намаляване на потенциала за употреба на дрога са наричани „защитни” фактори. Не винаги индивидуалните рискове за употреба на дрога стартират използването й или развитието на зависимост. Също така, рисковите фактори за една личност може да не са рискови за друга.

    В стадиите на човешкия живот се развиват различни рискови траектории. Рисковите и защитните фактори могат да бъдат определени в пет области, които са и важни области на превенция.

 

РИСКОВИ ФАКТОРИ

ОБЛАСТ

ЗАЩИТНИ ФАКТОРИ

Ранно агресивно поведение

Индивидуалността

Импулсен контрол

Липса на родителски контрол

Семейството

Мониторинг на родителстването

Наличие на зависимост в отношенията

Връстници

Академична компетентност

Достъп до дрога

Училище

Училищна политика на превенция на употребата на дрога

Бедност

Общността

Здрави съседски и роднински  връзки

 

      Ранни рискове като слаб контрол над агресивното поведение, могат да бъдат забелязани още в много ранна детска възраст. Ако на такова поведение не се въздейства позитивно още тогава, то може да води до риск от употреба на дрога, когато детето започне училище. Агресивното поведение в училище може да води до провали в общуването със съученици, сблъсъци с учителите и обучителни затруднения.  Ако не бъдат адресирани през превантивни интервенции, които да работят с отсъстващия импулсен контрол, тези рискове могат да водят до поведения, свързани с употребата на дрога като: „черната овца” в училището и присъединяването към групи, в които се употребява дрога.

    Значими рискови и защитни фактори са зависимостта и независимостта един от друг. Юноши, които лесно се поддават на влияние; нямат развити умения да казват „не”, имат слаби социални способности; присъединяват се към групи с проблемни поведения, включително използващи дрога, са рискови по отношение употребата на наркотици.

    Твърде сериозните рискове като ранно агресивно поведение и слаби училищни постижения, могат да показват, че ученикът има негативен път на развитие, който усилва проблемните му поведения. Ранните интервенции при такива случаи могат да помогнат за намаляване и обръщане на тези рискове и да водят до промяна на индивидуалния път на развитие.

    Семейства, в чиято история има членове със зависимост, поставят децата си в риск от употреба на дрога. Силна защита като оказването на подкрепа; здрава връзка между деца и родители; адекватно удовлетворяване на финансови, емоционални и когнитивни нужди и ясни граници и правила в общуването, намаляват рисковете от употреба на дрога.

    Важна цел в индивидуалната превенция е промяната на баланса между рисковите и защитните фактори, така че защитните да превишават рисковите фактори.

  От значение е индивидуалният мониторинг и превенция да бъдат адресирани към всички форми на зависимост – от използването на легални дроги (тютюн или алкохол); до използването на нелегалните дроги (марихуана, амфетамини,… или хероин); включително и легалните инхаланти и предписваните в медицината лекарства.

Публикувано в Статии

Повече от статии


Агресията като социален феномен
прочети...


Алкохолът е наркотикът на Българския народ
прочети...


Всички обстоятелства оказват влияние в живота на юношите
прочети...


Емоционално-лабилно личностово разстройство /тип Borderline/
прочети...


Има ли успешно лечение на хероиновата зависимост?
прочети...


Информация от едно училищно изследване
прочети...


Какво представлява страхът
прочети...


Позитивното родителство, тинейджърите и употребата на психоактивни вещества
прочети...


Предизвикателствата и рисковете в света на родителите
прочети...


Психологичен модел на зависимостта
прочети...


Рискови и защитни фактори за употреба на дрога
прочети...


У нас липсва разбиране към зависимостите
прочети...


Употребата на наркотици – симптом или болест
прочети...


Фрагменти от живота на един зависим
прочети...